Algemene voorwaarden studiereizen

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Overeenkomst: de ingevulde en ondertekende aanmelding conform de wijze zoals genoemd in deze algemene voorwaarden, waarbij Knapvilla zich jegens u verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde studiereis die een overnachting of een periode van meer dan vier en twintig (24) uren omvat alsmede ten minste twee (2) van de volgende diensten:1. vervoer 2. verblijf 3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, educatieve dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;

b. Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Op alle door en/of aan Knapvilla gedane offertes en alle met Knapvilla gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle door Knapvilla gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Herroeping zal onverwijld, doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding geschieden.

3.2 De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van Knapvilla.

3.3 Aanvaarding van een aanbieding kan uitsluitend geschieden door schriftelijke aanmelding per brief of telefax binnen de voor de betreffende reis gestelde sluitingstermijn. De dag van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

3.4 Knapvilla behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, dit uitsluitend ter beoordeling van Knapvilla, de overeenkomst op te zeggen zonder dat hieraan voor Knapvilla  een verplichting tot schadevergoeding verbonden is. Wel heeft u recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom. Opzegging zal zo tijdig mogelijk geschieden.

3.5 Wanneer u namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Knapvilla aangaat, bent u met deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

3.6 Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers heeft Knapvilla het recht te selecteren.

 Artikel 4: Informatie en documenten

4.1 Indien de reis is opgenomen in een door Knapvilla uitgegeven publicatie of reisvoorstel, maken de hierin opgenomen gegevens deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie of reisvoorstel binden Knapvilla niet.

4.2 Knapvilla draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal die door derden zijn uitgegeven, zelfs niet indien deze vanwege Knapvilla  aan u zijn verstrekt.

4.3 De voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens betreffende uzelf en eventuele andere reizigers worden bij het sluiten van de overeenkomst door u aan Knapvilla  doorgegeven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens heeft tot gevolg dat u jegens Knapvilla aansprakelijk bent voor alle schade die Knapvilla dientengevolge mocht lijden.

4.4 Knapvilla zal algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken. Onverminderd het voorgaande dient u zelf de nodige aanvullende informatie in te winnen bij de betrokken autoriteiten. Tevens dient u voor aanvang van de reis tijdig na te gaan of de eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.

4.5 Bij aanvang van de reis en gedurende de reis dient u in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en rijbewijs. Indien u de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor uw rekening.

4.6 Vliegtickets worden op de luchthaven voor vertrek aan de deelnemers overhandigd, tenzij tevoren anders is aangegeven.

Artikel 5: Reis- en annuleringsverzekering

Knapvilla aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke mocht ontstaan als gevolg van deelname aan studiereizen.

U bent zelf verantwoordelijk om een reisverzekering, ongevallenverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten

Artikel 6: Reissom

6.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. In de reissom zijn begrepen de diensten en voorzieningen die in de publicatie worden vermeld, inclusief de organisatiekosten van Knapvilla.

6.2 Knapvilla mag de reissom tot twintig (20) dagen voor aanvang van de reis verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van de brandstofkosten, de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Knapvilla geeft daarbij aan op welke wijze de verhoging is berekend.

6.3 Indien Knapvilla na het sluiten van de overeenkomst de reissom met meer dan tien (10) procent verhoogt, kunt u de verhoging afwijzen. U dient – op straffe van verval – binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik te maken.

6.4 Wanneer u de verhoging afwijst, kan Knapvilla de overeenkomst opzeggen. U heeft alsdan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom.

Artikel 7: Betaling

7.1 Na ontvangst van het aanmeldingsformulier zendt Knapvilla u een factuur voor de gehele reissom. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na facturering te geschieden. Bij niet-tijdige betaling van de volledige reissom kan u de toegang tot de reis worden ontzegd. 

7.2 Bij niet-tijdige betaling bent u over de hoofdsom twee (2) procent rente verschuldigd over iedere maand of een gedeelte van eenmaand dat de betaling uitblijft. Daarnaast bent u Knapvilla buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan vijftien (15) procent van het gevorderde, met een minimumbedrag van vijftig Euro (€ 50,-), tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden in aanmerking genomen, onbillijk is.

Artikel 8: Wijziging van de Overeenkomst

8.1 Knapvilla heeft te allen tijde het recht om geringe wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen wanneer de omstandigheden zulks wenselijk maken, mits de wijzigingen onverwijld aan u worden meegedeeld. Daarnaast mag Knapvilla de overeenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, onverwijld aan u meegedeelde omstandigheden. U kunt een wijziging slechts afwijzen wanneer zij u tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

8.2 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van Knapvilla aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 9: Opzegging door de reiziger

9.1 Bij schriftelijke annulering van de betreffende studiereis bij annulering van meer dan 2 maanden vóór datum vertrek, bent u niet verplicht de reissom te voldoen. U ontvangt een factuur à tien (10) procent van de reissom met een minimum van honderd Euro (€ 100,-) voor de door ons gemaakte administratiekosten.

9.2 Bij schriftelijke annulering van minder dan twee maanden maar meer dan 6 weken vóór vertrek, dient 60 % van de reissom te worden voldaan. Bij annulering minder dan 6 weken voor vertrek, bent u verplicht de gehele reissom te voldoen.

9.3 Indien geen annulering plaatsvindt, maar u kiest voor indeplaatsstelling, is art. 10 van toepassing.

9.4 Voor sommige reizen kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden, doch uitsluitend indien deze expliciet in de desbetreffende publicatie vooraf zijn vermeld.

Artikel 10: Indeplaatsstelling

10.1 Wanneer u verhinderd bent aan de reis deel te nemen, kunt u een ander onder de in de volgende leden vermelde voorwaarden in uw plaats laten deelnemen.

10.2 Een verzoek tot indeplaatsstelling dient zo spoedig mogelijk voor aanvang van de reis schriftelijk aan Knapvilla te worden doorgegeven, en wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

10.3 De andere persoon dient aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden te voldoen.

10.4 Indeplaatsstelling is niet mogelijk wanneer de voorwaarden van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienstverleners zich daartegen verzetten.

10.5 De aan indeplaatsstelling verbonden kosten bedragen drie (3) procent van de reissom met een minimum van dertig Euro (€ 30,-) voor noodzakelijke administratiekosten en dienen voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Indien er aanvullende kosten blijken die door derden in rekening worden gebracht als gevolg van de wijziging, komen deze voor rekening van de deelnemer.

10.6 U bent met de degene die uw plaats inneemt hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de reissom en de aan indeplaatsstelling verbonden kosten.

Artikel 11: Opzegging door Knapvilla 

11.1 Onverminderd het in art. 3.4 en 6.4 eerste volzin bepaalde, kan Knapvilla de overeenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, onverwijld aan u meegedeelde omstandigheden.

11.2 Van gewichtige omstandigheden is onder meer – doch niet uitsluitend – sprake wanneer een van de begeleiders van Knapvilla, die voor de reis noodzakelijke kennis of capaciteiten bezit, verhinderd is en vervanging van deze begeleider niet mogelijk is.

11.3 Bij opzegging als in de vorige leden bedoeld biedt Knapvilla u een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. Indien u de alternatieve reis niet aanvaardt, heeft u recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Knapvilla is jegens u verplicht tot uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

12.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig uw verwachtingen, bent u verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de vertegenwoordigers van Knapvilla.

12.3 Geen aansprakelijkheid bestaat indien de tekortkoming niet is toe te rekenen aan Knapvilla  noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst aan u is toe te rekenen; of

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van in de reis begrepen diensten is betrokken; of

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Knapvilla of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 12.4.

12.4 Onder overmacht wordt verstaan onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

12.5 Wanneer Knapvilla aansprakelijk is, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt tot ten hoogste één (1) maal de reissom.

12.6 Knapvilla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor een aanspraak bestaat op grond van de door u afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering. Ook niet indien de deelnemer geen verzekering heeft afgesloten.

12.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van werknemers van Knapvilla, betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

12.8 De deelnemer is tijdens de reis verplicht zich te houden aan instructies van Knapvilla of een ieder die bevoegd is namens haar op te treden.

12.9 Indien de deelnemer dusdanig gedrag vertoont waardoor ernstige verstoring van de studiereis ontstaat – zulks ter beoordeling van de vertegenwoordiger van Knapvilla - daar bij herhaling op is gewezen en is gewaarschuwd, is de vertegenwoordiger van Knapvilla gerechtigd de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.

12.10 In het geval onder 12.9 behoudt Knapvilla zich het recht voor de deelnemer aansprakelijk te stellen voor geleden schade van Knapvilla zelf of een van de andere deelnemers.

Artikel 13: Verlening van hulp en bijstand

Knapvilla is naar gelang van de omstandigheden verplicht hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan u moet worden toegerekend, is Knapvilla tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. 

De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor uw rekening. De kosten voor verleende hulp komen voor rekening van Knapvilla, indien de tekortkoming in de nakoming aan haar of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, is toe te rekenen.

Artikel 14: Klachtenregeling

14.1 Als u naar aanleiding van een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in art. 12.2 een klacht wilt indienen, dient u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm in te dienen bij de vertegenwoordiger van Knapvilla, die onmiddellijk moet streven naar passende oplossingen. Als de klacht ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Knapvilla. Heeft de reis geen doorgang gevonden, dan geldt voor klachten een termijn van één (1) maand na de oorspronkelijke datum van aanvang van de reis.

14.2 Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als terzake geen genoegdoening is verschaft, kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter. Dit vorderingsrecht vervalt een half jaar na afloop van de reis, of wanneer de reis geen doorgang heeft gevonden, één maand na de oorspronkelijke datum van aanvang van de reis.

Artikel 15: Slotbepaling

15.1 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

15.2 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven. Een geschil is aanwezig indien één der partijen dat stelt.